W ubiegłym roku na jesieni odbył się nabór w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na działanie 5. Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwie rolnym. Wsparcie zostało udzielone na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2.

Od sierpnia bieżącego roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja woda”. Program ten ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację suszy poprzez zwiększenie poziomu retencji wody na terenie nieruchomości z budynkiem mieszkalnym oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych. Dofinansowanie udzielone jest pod warunkiem, że utworzone instalacje będą wykorzystywane na cele gospodarstwa domowego lub ogrodów przydomowych. Nie mogą one służyć do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

Środowisko naturalne i rolnictwo są bezpośrednio zależne od siebie nawzajem. Bardzo ważną rolę odgrywa sam człowiek, który w dużym stopniu negatywnie wpływa na przyrodę i ekosystemy poprzez swoją działalność. Podatność polskiego rolnictwa na zmiany klimatu związana jest silnie z przewagą gleb lekkich oraz stosunkowo niskim i regionalnie zróżnicowanym poziomem opadów atmosferycznych. Polskie rolnictwo doświadcza coraz częściej skrajnych warunków pogodowych w tym suszy, nadmiernych okresowych opadów atmosferycznych, jak też dużych spadków temperatur po rozpoczęciu okresu wegetacyjnego, destabilizując tym produkcję, rynki i dochody rolnicze.

We wrześniu dobiegł końca projekt AgrofossilFree, który swoją tematyką obejmował Strategie i Technologie na rzecz europejskiego rolnictwa niskoemisyjnego. Projekt był realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 przez szesnastu partnerów z kilku państw europejskich (Grecja, Polska, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Irlandia, Dania, Belgia, Holandia). Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach to uczestnicy projektu reprezentujący Polskę.

W ostatnich latach znacząco wzrosła częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Praktycznie na całym obszarze naszego kraju wszyscy coraz częściej doświadczamy przykrych skutków występowania opadów nawalnych. Wynika to zarówno ze zmian klimatycznych, jak i pogłębiającego wpływu człowieka na środowisko naturalne i zmiany w ekosystemie. W szczególny sposób dotyczy to mieszkańców miast, gdzie gęsta zabudowa i związana z tym infrastruktura zastąpiły obszary naturalne powierzchniami nieprzepuszczalnymi.