Od roku 2004 do chwili obecnej Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli współpracuje z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowym Instytutem Badawczym w zakresie zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych - Polski FADN ( skrót od nazwy w jęz. Angielskim: Farm Accountancy Data Network ).

LODR w Końskowoli jest zobowiązany do dostarczenia danych rachunkowych za 2013 rok z 1025 gospodarstw. W roku 2014 dane FADN zbierane będą również w 1025 gospodarstwach województwa lubelskiego.

FADN jest jednym z narzędzi, które pomagają w programowaniu i realizacji zadań Wspólnej Polityki Rolnej.

Dane gromadzone w ramach tej struktury wykorzystywane są przede wszystkim do:

  • corocznego określania dochodów gospodarstw rolnych funkcjonujących na terenie Wspólnoty,
  • analizy działalności gospodarstw rolnych,
  • oceny skutków projektowanych zmian dotyczących rolnictwa Wspólnoty.

 

Zasady obowiązujące w systemie FADN
W systemie obowiązują trzy podstawowe zasady, które zostały określone w Rozporządzeniu Komisji ustanawiającym system.

Są nimi:

Zasada 1: Rolnik dobrowolnie uczestniczy w systemie FADN,
Zasada 2: Dane z gospodarstw rolnych dostarczane do Komisji są traktowane jako ściśle tajne,
Zasada 3: Danych nie można wykorzystywać dla celów podatkowych.

 

Ustalanie wielkości i struktury próby gospodarstw rolnych do systemu FADN
Gospodarstwa rolne uczestniczące w FADN są klasyfikowane według Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, której zasady zostały określone (po nowelizacji) w Rozporządzeniu Komisji nr 1242/2008 z 8 grudnia 2008 r. ustanawiającym wspólnotową typologię gospodarstw rolnych.

Klasyfikacja gospodarstw jest przeprowadzana według dwóch kryteriów:

  • wielkości ekonomicznej
  • typu rolniczego

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego określana jest sumą Standardowych Produkcji (SO) uzyskanych ze wszystkich działalności rolniczych występujących w gospodarstwie rolnym. SO (Standard Output) jest definiowana jako średnia z 5 lat wartość produkcji określonej działalności produkcji roślinnej lub zwierzęcej uzyskiwana z 1 ha lub od 1 zwierzęcia w ciągu 1 roku, w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcyjnych.

Natomiast typ rolniczy gospodarstwa określany jest udziałem wartości Standardowej Produkcji (SO) z poszczególnych grup działalności rolniczych w całkowitej wartości SO gospodarstwa.

W polu obserwacji europejskiego systemu FADN znajdują się gospodarstwa towarowe, które wytwarzają około 90% wartości Standardowej Produkcji w danym regionie lub kraju.

Na podstawie informacji ze strony www.fadn.pl