Konkurs AgroLiga 2018 organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat nad konkursem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także - Prezes ARiMR, Prezes KOWR i Prezes KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2018 w kategoriach: Rolnicy i Firmy.

 

 1. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2013-2017.

 

 1. Pierwszy etap rozpoczyna się w kwietniu 2018 r. poprzez wydrukowanie regulaminu w czasopismach wydawanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

 

 1. Na podstawie regulaminu do Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego powinny wpływać zgłoszenia kandydatów w kategoriach Rolnicy i Firmy wyłącznie z terenu danego województwa.

 

 1. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego powinny powołać Komisje Konkursowe, które dokonają oceny zgłoszeń.

 

 1. W czasie swoich prac Komisje Konkursowe powinny wziąć pod uwagę następujące elementy oceny:
 1. do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo,  agroturystyka, itp.),  z której  uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być  też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.
 2. do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.
 3. przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego  w obu kategoriach Komisje Konkursowe powinny też brać pod uwagę: zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.
 4. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego jako organizatorzy AgroLigi 2018 na szczeblu wojewódzkim są odpowiedzialne za weryfikację płynności finansowej uczestniczących w konkursie firm i gospodarstw rolnych.

 

 1. Prezentacja kandydatów do tytułu Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego AgroLigi 2018 powinna się odbywać na łamach czasopism wydawanych przez ODR-y. Wskazane jest, by Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – w miarę możliwości - rozpropagowały konkurs oraz jego uczestników  na szczeblu wojewódzkim  w lokalnej prasie, radiu i telewizji.

 

 1. Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2018 w kategorii Rolnicy i Firmy powinno się odbyć do  31 lipca 2018 r. w wyniku oceny Komisji Konkursowej powołanej na szczeblu wojewódzkim lub w drodze głosowania czytelników czasopism wydawanych przez ODR-y.

 

 1. Organizatorzy konkursu na szczeblu krajowym zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń w wypadku:

 

 • stwierdzenia braku płynności finansowej zgłaszanych firm i rolników
 • wejścia w konflikt z prawem
 • wadliwego zakwalifikowania firmy lub rolnika do odpowiedniej kategorii

 

W takich sytuacjach Mistrz Wojewódzki może nie zostać dopuszczony do finału krajowego. Jego miejsce zajmie  wówczas Wicemistrz Wojewódzki.

 

 1. W drugim etapie konkursu do sekretariatu konkursu AgroLiga wpływają zgłoszenia Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2018 w kategoriach Rolnicy i Firmy jako nominatów do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2018. Zgłoszenia powinny zawierać: protokół z rozstrzygnięcia konkursu AgroLiga 2018 na szczeblu wojewódzkim, dokładne dane teleadresowe  (adres pocztowy,  telefon, fax, e-mail, ew. strona www) oraz wizytówki gospodarcze poszczególnych Mistrzów Wojewódzkich  o objętości do 1 strony formatu A4.

 

Zgłoszenia należy przesłać do 31 października 2018 r. pod adresem:

 

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub

Hoża 66/68

00-682 Warszawa

z dopiskiem

Sekretariat Konkursu

„AgroLiga 2018

 

 1. Kapituła Krajowa konkursu AgroLiga 8017, złożona z Mistrzów Krajowych AgroLigi z l. 2013-2017 w kategoriach Rolnicy i Firmy oraz przedstawicieli organizatorów i honorowych patronów, wyłoni Mistrzów Krajowych, Wicemistrzów Krajowych oraz Laureatów Krajowych AgroLigi 2018 na podstawie nadesłanych zgłoszeń przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

 

 1. Krajowy finał konkursu AgroLiga 2018 odbędzie się w II kwartale 2019 roku.