W dniu 17 lutego bieżącego roku Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wydał uchwałę w sprawie zmian planu finansowego PROW na lata 2014 – 2020 w której zaproponowano na okres przejściowy od 2022 roku rozszerzenie zakresu wsparcia w ramach Działania Rolno-Środowiskowo-Klimatycznego o dwa nowe pakiety:

Pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk oraz
Pakiet 9.Retencjonowanie wody.

Płatności w ramach działania są przyznawane  corocznie,  przez  okres  5-letniego zobowiązania, rolnikom, którzy podjęli zobowiązania przed dniem 15 marca 2021 roku i dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie danego pakietu lub wariantu. Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty.

Szczegółowe informacje oraz wytyczne działania rolno-środowiskowo-klimatycznego 

w ramach PROW 2014-20220 zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18. marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 415). oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 326).

W dniu 21 listopada 2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2139).

 

Rozporządzenie można znaleźć pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2139/1

 

Do głównych zmian wprowadzonych powyższą nowelizacją, które będą miały zastosowanie od 2018 r., należą:

 1. Rozszerzenie obszaru wdrażania Pakietu 2. Ochrona gleb i wód na obszar całego kraju w związku z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
 2. Dopuszczenie możliwości realizacji takich samych zobowiązań (tj. w ramach takiego samego wariantu lub pakietu, jeśli nie jest on podzielony na warianty) w zakresie wariantów Pakietu 2., Pakietu 3. oraz wariantów Pakietów 4. i 5.;
 3. Przekształcenie wybranych warunków przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na analogiczne wymogi:
  • - uprawianie roślin wymienionych na liście, nieuprawianie tytoniu, nieugorowanie gruntów – Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone,
  • - stosowanie mieszanek roślin – Wariant 2.1. Międzyplony
  • - posiadanie dokumentacji przyrodniczej – Pakiet 4. i 5.;
 4. Dostosowanie listy roślin w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone do listy upraw w rozumieniu art. 44 rozporządzenia nr 1307/2013 stosowanych w dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia (dostosowanie nazw wybranych „upraw”, usunięcie szczawiu z listy, uznawanie za odrębne uprawy mieszanek różniących się składem gatunkowym) oraz dodanie do listy roślin objętych wsparciem w ramach Pakietu 1. konopi włóknistych i mieszanki strączkowej;
 5. Doprecyzowanie wybranych wymogów Pakietu 1. rolnictwo zrównoważone:
  • - na gruntach ornych dodanych w kolejnych latach realizacji zobowiązania, poza wymogiem stosowania 4 upraw w danym roku, będzie obowiązywało również zachowanie elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje przyrody, posiadanie planu działalności rolnośrodowiskowej (w wybranym zakresie);
  • - umożliwienie uzupełnienia chemicznej analizy gleby, w przypadku jej niewykonania
   w pierwszym roku realizacji zobowiązania, w drugim roku jego realizacji.
  • - doprecyzowanie terminu sporządzenia chemicznej analizy gleby – w zakresie pH, P, K, Mg (tj. składników niezbędnych do opracowania planu nawożenia będącego załącznikiem do planu działalności rolnośrodowiskowej) - przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów
   o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
  • - obniżenie poziomu sankcji za niewykonanie na gruntach ornych chemicznej analizy gleby w piątym (lub poprzedzającym) roku realizacji zobowiązania do 6%.
 6. Ograniczenie maksymalnej powierzchni wsparcia w ramach Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - maksymalna powierzchnia wsparcia tj. 5 ha będzie odnosiła się do gatunków wymienionych w załączniku nr 4 (a nie, jak dotychczas, odmian tych gatunków) lub odmian regionalnych i amatorskich.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi