Jabłonie z. p.l. – przeciwko zwójkówkom pokolenia późno letniego naznaczono zabieg preparatem opartym na indoksakarbie – 26.08.2019 r.

Jabłonie 2- przeciwko – Owocnicy jabłkowej naznaczono zabieg preparatem opartym na acetamiprydzie – 10.05.2019 r.

Jabłonie o.j.z.l. – przeciwko owocówce jabłkóweczce i zwójkówkom liściowym naznaczono zabieg preparatem opartym na chlorantraniliprolu – 31.05.2019 r.

 

 

   

Jabłonie mjb. mj. – przeciwko mszycy jabłoniowo- babkowej i mszycy jabłoniowej wykonano zabieg preparatem opartym na tiachloprydzie – 21.06.2019 r.

 

 

 

Jabłonie oj.2, z. – przeciwko owocówce jabłkóweczce i zwójkówkom wykonano zabieg preparatem opartym na metoksyfenozydzie – 04.07.2019 r.