Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” prowadzi nabór kandydatów do projektu dotacyjnego MAŁA FIRMA –ABC BIZNESU. Aktualnie nabór do projektu został przedłużony do 22 lipca 2022r. Ze względu na wymogi organizacyjne Fundacja PCP zachęca do udziału w projekcie  osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. Jest to ostatnia szansa w tym roku na uzyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 23050 PLN i uzyskanie wsparcia pomostowego w kwocie 33600 pln ( 12 miesięcy po 2800zł/m-c).

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie: 

- rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2 – Poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej

- rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 – Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej związanej z promocją dziedzictwa lokalnego

Zgodnie z aktualnym harmonogramem naboru wniosków przyjętym w dniu 25.03.2020 r. przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, do końca bieżącego półrocza LGD przeprowadzi nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej. Przewiduje się, że nabór rozpocznie się w pierwszej połowie maja 2020 r., a dostępny limit środków na projekty wyniesie minimum 600 tys. zł. Na jeden wybrany projekt przypada dotacja w wysokości 60 tys. zł. W najbliższym naborze będą obowiązywać zmienione kryteria wyboru wniosków

Rząd, wychodząc naprzeciw polskim przedsiębiorcom, wprowadza szereg zmian w prawie gospodarczym, a to za sprawą Konstytucji biznesu, której wdrożenie ma na celu ułatwienia w zakładaniu oraz prowadzeniu działalności, a także wsparcie przedsiębiorców w obowiązkach z tym związanych. Powołana została nowa instytucja odpowiedzialna za wdrażanie tych zmian w praktyce. Za co będzie odpowiedzialny Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz jakie zadania znajdą się w zakresie jego prac?

W dniu 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie Konstytucja Biznesu. Tworzy ją pakiet pięciu ustaw.

Jedną z nich jest Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 poz. 647).