Budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) płyt do składowania obornika
b) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę
c) naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3
i wysokości nie większej niż 7 m
d) silosów na kiszonkę

Oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;

wolno stojących:
a) parterowych budynków gospodarczych,
b) garaży,
c) wiat
– o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na
działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki

przydomowych:
a) ganków,
b) oranżerii (ogrodów zimowych)

– o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na
działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki

WYMAGANE DOKUMENTY:

Budowę obiektu budowlanego lub roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę można rozpocząć po uprzednim dokonaniu przez inwestora zgłoszenia

W zgłoszeniu należy podać:

 • Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu.
 • Nazwę i rodzaj obiektu bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer działki.
 • Przewidywany termin rozpoczęcia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Opracowanie zawierające: (minimum 1 egzemplarz):
 • określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót.
 • odpowiednie szkice i rysunki.
 • pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 1. Projekt zagospodarowania terenu wykonany przez uprawnionego projektanta w przypadku:
 • budowy małej architektury w miejscach publicznych,
 • przyłączy do budynków - elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych cieplnych i telekomunikacyjnych,
 • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
 1. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 2. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 3. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 4. Dowód zapłaty opłaty skarbowej (jeśli jest wymagana).


OPŁATY SKARBOWE:

 • Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2018 r., Nr 1044 z późn. zm.)


TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 21 dni.

FORMA ZAŁATWIANIA:

Milcząca zgoda (pismo o braku sprzeciwu lub wydanie zaświadczenia na wniosek Inwestora).

UWAGI:
1. Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w budynku Starostwa Powiatowego lub można przesłać pocztą.

 1. W przypadku, gdy złożony wniosek lub dokumentacja wymaga uzupełnienia lub nie jest zgodna z wymaganiami prawa, wnioskodawcę wzywa się do uzupełnienia braków (postanowienie). Gdy braki nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, wnosi się sprzeciw w drodze decyzji.
 2. W przypadku zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza konieczne może być uzgodnienie projektu z Rzeczoznawcą ds. Przeciw Pożarowych oraz przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
 3. Do wykonania robót można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie trzech lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
 4. Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia (podlega opłacie skarbowej – 17 zł) lub pisma o niewniesieniu sprzeciwu (nieodpłatnie).


TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania przez Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub wnoszącej sprzeciw sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody za pośrednictwem Starosty Powiatu.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późniejszymi zmianami).