Soja jest gatunkiem ciepłolubnym, który wymaga siewu w dobrze ogrzaną glebę. Optymalny termin siewu tego gatunku w naszych warunkach klimatycznych przypada na okres pomiędzy 20 kwietnia a 5 maja. Ważne jest, aby temperatura gleby na głębokości siewu wynosiła minimum 8 - 10°C. Soja jest gatunkiem szczególnie wrażliwym na zaskorupianie gleby. W takich warunkach wschody roślin są bardzo utrudnione. Dlatego liczbę zabiegów uprawowych należy ograniczyć do minimum, aby uniknąć zagęszczenia gleby przez koła ciągnika. 

Czytaj więcej: Siew soi - o czym należy pamiętać?

Ocieplanie się klimatu oraz występujące coraz częściej niekorzystne zjawiska pogodowe, do których należą między innymi susze (pamiętny rok 2015) przyczyniają się do pogorszenia warunków prowadzenia produkcji roślinnej. Czynnikiem, który ma największy wpływ na wielkość plonowania roślin bobowatych w tym również grochu, jest dostępność wody uwarunkowana ilością opadów atmosferycznych. Konsekwencją tego jest większa niż w przypadku wielu innych gatunków roślin uprawnych zmienność plonowania w latach.

Kolekcja odmian roślin bobowatych obejmuje istotne gospodarczo gatunki i służy prezentacji odmian, porównaniu ich rozwoju i plonowania oraz prowadzeniu monitoringu występowania agrofagów. W 2017 roku w skład kolekcji wchodziło: 13 odmian grochu, 3 odmiany bobiku, 1 odmiana łubinu białego, 3 odmiany łubinu żółtego, 13 odmian łubinu wąskolistnego oraz 3 odmiany wyki. 

Czytaj więcej: Plony roślin bobowatych w sezonie 2017