Pod koniec 2017 r. ARiMR uruchomiła nowy program pomocy w formie nieoprocentowanej pożyczki na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych przeznaczony dla producentów świń z terenów objętych ASF. Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym i aktualnie dotyczy czterech województw: podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Rolniku, od 15 stycznia do 25 czerwca 2018 roku można składać wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku wraz z instrukcją zostanie wkrótce udostępniony.  

W dniu 29 listopada 2017 r. został ogłoszony kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego PROW na lata 2014-2020.

Nabór wniosków 7-29 grudnia 2017 roku

W dniach  7-29 grudnia  2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

Nabór wniosków 28 listopada – 29 grudnia 2017

Cel działania

Głównym celem działania jest usprawnienie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.