Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy. Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

O przyznanie pomocy mogą się ubiegać rolnicy, którzy:

- ponieśli straty gospodarcze spowodowane przez zwiększony przywóz zbóż i nasion oleistych z Ukrainy;

 - w roku 2022 złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, w którym deklarowali uprawę kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku (wniosek mógł zostać złożony przez małżonka rolnika, który prowadzi lub prowadził działalność rolniczą wspólnie z rolnikiem);

 - posiadają nadany numer identyfikacyjny;

 - wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR.

Dofinansowanie nie przysługuje rolnikowi, który jest jednocześnie podmiotem skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą
w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, rzepaku lub rzepiku, które zostały zakupione przez ten podmiot.

Maksymalna powierzchnia, do której można uzyskać wsparcie, wynosi 300 ha. Aby otrzymać pomoc trzeba sprzedać kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych. Nabywcą może być także podmiot skupujący zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą.

Sprzedaż poszczególnych gatunków roślin musi nastąpić:

  - między 1 grudnia 2022 r. a 30 czerwca 2023 r. – w przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku;

  -  między 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. – w przypadku kukurydzy.

Transakcja musi zostać udokumentowana fakturami VAT, ich duplikatami lub fakturami VAT RR.

W przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, nasion rzepaku lub rzepiku sprzedanych w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. wsparcie nie może przekroczyć:

 - iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej oraz

 -  iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej

z faktur VAT i przelicznika:

    -    4,5 – dla jęczmienia lub pszenżyta,

    -  3,5 – dla żyta, owsa, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku.

 

Z kolei w przypadku kukurydzy sprzedanej pomiędzy 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. wysokość pomocy nie może przekroczyć:

- iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej i pomniejszonej o powierzchnię upraw, do której rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano pomoc krajową oraz

- iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT dołączonych do wniosku i przelicznika 7.

Stawki pomocy są zróżnicowane ze względu na gatunki roślin i dla województwa lubelskiego wynoszą :

- 1750 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku

- 1125 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta

- 875 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych

Przyznana pomoc będzie realizowana do końca września 2023 r. na rachunki rolników wskazane w Ewidencji Producentów.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr  

Wiktoria Chabros