W terminie od dnia 5 czerwca 2023 roku do dnia 5 lipca 2023 roku  będzie można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności dla części inwestycji z zakresu wsparcia infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy.

Formularz wniosku będzie udostępniony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Platformie Usług Elektronicznych, czyli składać będzie go można tylko elektronicznie. 

Wsparcie może być udzielone na wniosek rolnika będącego osobą fizyczną, jeżeli:

 1. jest osobą pełnoletnią;
 2. przyznano mu płatności bezpośrednie na rok 2022
 3. posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w odniesieniu do działki ewidencyjnej/działek ewidencyjnych na której/których będzie zamontowany silos/silosy objęte wsparciem;
 4. ma nadany numer identyfikacyjny

Na co dokładnie można otrzymać pieniądze?

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieli wsparcia na przedsięwzięcia związane z:

 1. zakupem nowego silosu;
 2. zakupem nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosu, w tym:
  1. wentylatorów lub odpylających wentylatorów ssących z adapterem,
  2. czujników, sond i czytników pomiaru poziomu zasypu silosu, temperatury lub wilgotności,
  3. przenośników kubełkowych i wieży do tych przenośników z drabiną, pomostami i kotwami, przenośników ślimakowych (z koszem zasypowym albo bez kosza), przenośników zgarniakowych (redlerów), przenośników pneumatycznych (dmuchawy),
  4. podpór przenośników, o których mowa w lit. c,
  5. podajników łopatkowych lub łańcuchowych,
  6. rękawów rozładowczych,
  7. koszy przejęciowych,
  8. nagrzewnic elektrycznych,
  9. kanałów napowietrzających,
  10. rur załadunkowych lub spedycyjnych i ich podpór,
  11. drabin (wejściowych, wewnętrznych, dachowych),
  12. zasuwy wysypowej,
  13. workowników,
  14. oprogramowania,
  15. innych urządzeń lub wyposażenia, o ile wnioskodawca wykaże, że ich zakup i montaż są niezbędne do funkcjonowania silosu i są jego integralną częścią;
 3. montażem i transportem silosu wraz z wyposażeniem stanowiącym jego integralną część, w wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów zakupu silosu, jego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część tego wyposażenia.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

 1. które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem;
 2. których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 października 2024 r.
 3. w których będzie realizowany co najmniej zakup nowego silosa.

Jakie są stawki dopłat do zakupu silosu zbożowego?

Młody rolnik otrzyma 60 proc. refundacji kosztów zakupu i montażu, a pozostali wnioskodawcy do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:

 • dla młodego rolnika - 60 000 zł,
 • dla pozostałych wnioskodawców – 50 000 zł.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr

Magdalena Figiel