Od 17 października 2022 ruszają pierwsze nabory wniosków o objęcie wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Dotyczą one wsparcia:

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury
  • w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury
  • do wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu 
  • do wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych -

Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Platformie Usług Elektronicznych pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

 

Aby złożyć wniosek należy posiadać numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany przez ARiMR. Jeśli ktoś nie posiada jeszcze tego numeru, powinien odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów (czyli o nadanie numeru identyfikacyjnego) do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta rolnego można złożyć w następujący sposób:

  • osobiście, albo
  • wysłać pocztą (o dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego), albo
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.

Formularze wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta rolnego wraz z załącznikami dostępne będą:

  • w biurach powiatowych ARiMR,
  • w oddziałach regionalnych ARiMR,

na stronie internetowej ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2 (tylko formularz W-1/04).