Płyty obornikowe i zbiorniki na płynne odchody zwierzęce po wieloletnim użytkowaniu często ulegają zniszczeniu i nie spełniają stawianych im wymogów.

W czasie użytkowania płyt obornikowych i zbiorników na odchody płynne występują różne czynniki szkodliwe wpływające na beton i stal zbrojeniową. Jeżeli naprawa tych obiektów wykonana zostanie wcześnie, to można zahamować proces niszczenia.

Po wykonaniu prawidłowej naprawy budowla może spełniać wymagane właściwości użytkowe. Sposób wykonania naprawy zależy od rodzaju i zakresu istniejących uszkodzeń w budowli. Mogą to być prace polegające na:

  • zahamowaniu procesów degradacji otuliny, aby zabezpieczyć przed korozją zbrojenie,
  • uzupełnienie ubytków otuliny zbrojenia,gdy nie ma jeszcze jego odsłonięcia,
  • zatrzymanie korozji stali zbrojeniowej, gdy jest ona w całości lub częściowo odsłonięta, ale zbrojenie nie zostało uszkodzone,
  • uzupełnienie ubytków i wypełnienie powstałych rys (pęknięć) wskutek uszkodzeń mechanicznych,
  • zahamowaniu przesiąkania płynnych odchodów do gruntu.

 

Usunięcie wad i wprowadzenie nowych form konstrukcyjnych

Najczęstszą wadą konstrukcyjną starych płyt obornikowych jest brak ścian oporowych lub są za niskie. Utrudnia to formowanie pryzmy obornika, oraz załadunek obornika ładowaczem czołowym na środki transportowe. Ściany oporowe winny być wykonane jako monolityczne, zbrojone stalą na wysokość miń. 0,8m.

Gdy powierzchnia dna płyty obornikowej jest zniszczona na dużej powierzchni, najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie kolejnej warstwy betonu. Pamiętać należy, że dno płyty musi być wykonane z betonu, który posiada wysoką odporność na wilgoć i co najmniej 10-cio cm. warstwę betonu B-25 wraz ze skutecznym środkiem hydroizolacyjnym (izolacja wodoszczelna). Może to być ułożona pod warstwą betonu folia budowlana o grubości 0,3 mm, papa izolacyjna na lepiku lub membrana przeciwwodna itd. Powierzchnia pod hydroizolację winna być gładka, wyrównana i bez ubytków, aby nie niszczyć izolacji wodoszczelnej. W przypadku płyty przejazdowej, grubość warstwy betonu należy dostosować do odpowiedniego obciążenia sprzętem transportowym, nie zapominając o wykonaniu spadku w kierunku zbiornika odciekowego.

Bardzo często zbiorniki na płynne odchody zwierzęce nie posiadają wybetonowanego dna, tylko przepuszczalny grunt. Wówczas należy wykonać nieprzepuszczające dno z betonu lub żelbetonu, zabezpieczające przed wyciekiem gnojówki do gruntu. Należy wykonać hydroizolację dna z folii budowlanej, membrany lub papy izolacyjnej ułożonej na lepiku.

Przygotowanie podłoża do naprawy

Naprawy betonowych powierzchni wymagają starannego przygotowania podłoża. Podłoże powinno być suche i nośne (mocne), oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność podkładu, kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, substancji bitumicznej i resztek farby. Po skuciu nienośnych elementów betonowych sprawdzamy elementy zbrojenia, jeżeli są skorodowane, to należy je antykorozyjnie zabezpieczyć.

Często spotykanym uszkodzeniem są spękania płyty żelbetowej. Spękania należy poszerzyć co najmniej do szerokości 5 mm, aby zapewnić nakładanej zaprawie możliwość skutecznej penetracji szczeliny. Większe pęknięcia należy wzmocnić zbrojeniem. W tym celu w poprzek pęknięcia wykonuje się poprzeczne bruzdy długości 20 cm.( po 10 cm z każdej strony). W bruzdach umieszcza się pręty stalowe o średnicy 3-6 mm, najlepiej zagięte na końcach, a następnie wypełnia się je zaprawą.

Ostatnim etapem przygotowania podłoża jest jego gruntowanie. Sposób gruntowania oraz materiały użyte do tego celu muszą z jednej strony wzmacniać podłoże i redukować jego chłonność, a z drugiej strony być odpowiednie do nakładanej zaprawy. Jest to warstwa kontaktowa (szczepna) z nakładaną nową zaprawą.

Izolacja wodoszczelna

Izolacja wodoszczelna będzie chroniła płytę lub ściany zbiornika przed nasiąkaniem i niszczeniem przez gnojówkę, gnojowicę,i wodę opadową. Do wykonania warstwy uszczelniającej można użyć powszechnie stosowane tradycyjne środki bitumiczne na bazie smoły, papy izolacyjne i termozgrzewalne, folie budowlane lub nowoczesne kompozyty naprawcze do betonu i żelbetonu. Temperatura podłoża i otoczenia podczas naprawy winna wynosić od +5oC do +25oC.

Preparaty do napraw

HYDROTEX - 101 (Sanitex)

TEN-10 (Atlas)

BUDOSZCZEL – H

Preparat ZL-81

Image

Płyta w gospodarstwie Józefa Międlarka - Hostynne Kol.

Image

Płyta w gospodarstwie Jana Gozdeckiego - Gorajec Zagroble

Zdjęcia fot. Z. Wrotniak

 

Zbigniew Wrotniak
LODR w Końskowoli Oddział Sitno