W dniu 21.10.2020 r. został ogłoszony nabór wniosków w drugiej części Programu Czyste Powietrze dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Ma to związek z wejściem w życie przepisów prawnych umożliwiających urzędom gmin wydawanie zaświadczeń o dochodach dla osób chcących skorzystać z programu. Od tego momentu osoby o niższych dochodach będą mogły wnioskować o wyższą dotację na wymianę pieców czy inne inwestycje uwzględnione w Programie Czyste Powietrze.

W Programie Priorytetowym zostały określone trzy formy dofinansowania przedsięwzięć: dotacja, pożyczka dla gmin jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów oraz dotacja z przeznaczeniem  na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Obecnie funkcjonuje tylko forma dotacyjna, natomiast pozostałe formy zostaną uruchomione w terminie późniejszym. W praktyce oznacza to, że beneficjenci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym,  mogą ubiegać się o wyższe dofinansowanie dla swoich inwestycji. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uruchomiony podwyższony poziom dofinansowania pozwala na uzyskanie maksymalnej dotacji w kwocie 32 tys. zł w przypadku przedsięwzięcia obejmującego wymianę nieefektywnego źródła ciepła lub 37 tys. zł, gdy przedsięwzięcie dodatkowo obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną.  Możliwa jest również dotacja bez wymiany źródła ciepła (np. na zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych), gdy w budynku zainstalowane jest już źródło ciepła spełniające wymagania programu np. piec węglowy 5 klasy lub piec gazowy.  W takim przypadku maksymalna kwota dotacji będzie wynosić 15 tys. zł, natomiast nie ma tutaj możliwości pozyskania dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną.

Jeżeli chcemy skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania w Programie Czyste Powietrze pierwszym krokiem powinno być udanie się do właściwego pod względem miejsca zamieszkania urzędu gminy i wypełnienie wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodach. Metodyka wyliczania dochodu, stosowana przez gminy na potrzeby wystawienia zaświadczenia jest zgodna z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku lub tez dochodów osiągniętych w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia-w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Podstawowym działaniem podczas składania wniosku jest rejestracja na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW, po czym składamy wniosek w wersji elektronicznej. Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej, podpisany wraz z zaświadczeniem  przesyłamy do właściwego WFOŚiGW.   Po otrzymaniu pozytywnej decyzji i realizacji inwestycji możemy składać wniosek o płatność wraz z wszystkimi załącznikami (tj. min. faktury, protokoły odbioru robót, certyfikaty, karty produktu, etykiety energetyczne). Musimy pamiętać, aby od daty pierwszej faktury do daty złożenia wniosku nie minął dłuższy czas niż 6 miesięcy.  Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 30 miesięcy, natomiast w związku z pandemią Covid może zostać wydłużony maksymalnie o  6 miesięcy. Wypłata dotacji nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu przez WFOŚiGW wszystkich dokumentów i zgodności wykonania inwestycji z przepisami Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Katarzyna Kozak