Logotypy: Unia Europejska, PROW 2014-2020

 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przystąpił do realizacji projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”. W ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc finansowana jest ze środków EFFROW.

Realizowany projekt ma na celu odtwarzanie, ochronę i wzbogacenie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe: odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów. 

Celem operacji jest przeprowadzenie bezpłatnych, jednodniowych szkoleń dla 1950 ostatecznych odbiorców, na terenie województwa lubelskiego. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Uczestnikami szkolenia mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Program szkoleń obejmuje tematy:

  • Obowiązek ochrony różnorodności biologicznej w przepisach UE i przepisach krajowych
  • Ochrona bioróżnorodności a ochrona środowiska
  • Zasady i metody ochrony roślin
  • Zasady integrowanej ochrony roślin
  • Systemy produkcji uwzględniające zasady bioróżnorodności i zapewniające jakość surowców rolniczych
  • Realizacja wyznaczonych dla sektora rolnego celów i zadań w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020”
  • Działania wdrażane w ramach PROW 2014-2020 przyczyniających się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz a korzyści stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej.

Szczegółowych informacji na temat organizowanych szkoleń można uzyskać w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem: 81 8890615 oraz w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

Harmonogram szkoleń- Harmonogram szkoleń- Ochrona Różnorodności Biologicznej IV etap.pdf

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania” Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)