Aktualnie trwają prace nad projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce. Będzie to drugie źródło pomocy dla producentów objętych skutkami ASF, obok rekompensat przewidzianych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r.  

Producent świń nie będzie mógł jednocześnie skorzystać z rekompensat do tych samych świń przewidzianych nowym rozporządzeniem oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. Wydatki na ten cel będą współfinansowane w 50% z budżetu państwa, oraz w 50% z budżetu UE.

Pomocą zostaną objęte obszary wyznaczone decyzjami wykonawczymi Komisji nr 2016/1367 i 2016/1406, aktami prawa lokalnego przyjmowanymi w związku z wystąpieniem ognisk ASF, a także obszar części III załącznika do decyzji 2014/709/UE, zmienionej decyzjami 2016/1236, 2016/1372, 2016/1405 oraz 2016/1900 (tzw. strefa niebieska).

Pomoc będzie przysługiwała z tytułu uboju świń objętych kodem CN 0103 92 19 (świnie żywe o masie 50 kg i więcej) oraz loch objętych kodem CN 0103 92 11 (lochy o masie co najmniej 160 kg) , poddanych ubojowi w okresie od 01 sierpnia do 30 listopada 2016 r. Pomoc dotyczyć będzie łącznie do 50 tys. zwierząt.

Wniosek u udzielenie pomocy będzie przyjmować Agencja Rynku Rolnego, będzie on zawierał m.in. wskazanie liczby świń do której producent ubiega się o pomoc, z podziałem na liczbę świń objętych kodem CN 0103 92 19, oraz kodem CN 0103 92 11, wraz z podaniem ich numerów identyfikacyjnych, numerów i dat wystawienia faktur, kopie faktur lub faktur VAT RR w podziale na świnie objęte kodem CN 0103 92 19, oraz CN 0103 92 11.

Pomoc będzie przyznana, gdy;

  1. Świnie były utrzymywane na obszarze wymienionym w załączniku projektu rozporządzenia i podlegały restrykcjom w związku z ASF w jakimkolwiek okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2016 roku;
  2. Zwierzęta były obecne na obszarze kwalifikującym się do pomocy w dniu, w którym został on objęty restrykcjami, lub urodziły się i były chowane na tym obszarze po tym dniu;
  3. Zwierzęta zostały ubite od 1 sierpnia do 30 listopada 2016 roku;
  4. Producent nie skorzystał (w odniesieniu do tych samych sztuk) z pomocy państwa, ubezpieczeń, lub wkładu finansowego w ramach rozporządzenia nr 652/2014

 

Stawki pomocy:

  1. Lochy – 0,34 EUR/kg (1,44 PLN/kg) masy tuszy;
  2. Inne świnie: różnica między ceną raportowaną przez Polskę w regionie, w którym zlokalizowane jest gospodarstwo producenta w tygodniu dostawy świń do ubojni i ceną rzeczywiście zapłaconą producentowi zgodnie z fakturą, ale nie więcej niż:
  • 0,23 euro/kg (0,97 zł/kg) dla świń o masie tuszy do 93 kg;
  • 0,34 euro/kg (1,44 zł/kg) dla świń o masie tuszy powyżej 93 kg, ale nie więcej niż 105 kg;
  • 0,46 EUR/kg (1,94 zł/kg) dla świń o masie tuszy powyżej 105 kg.

Potwierdzenie kwalifikowalności producenta pod względem terytorialnym i czasowym będzie odbywać się na podstawie informacji pozyskiwanych przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego od powiatowego lekarza weterynarii.

Wnioski wraz z wykazem dokumentów będą składane do Agencji Rynku Rolnego w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Środki finansowe będą wypłacane w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji przez dyrektora oddziału terenowego ARR, ale nie później niż do dnia 30 września 2017 r.

Aktualnie trwają prace nad rozporządzeniem, jest on na etapie konsultacji publicznych.