Strategia będzie miała duży wpływ na rolnictwo, dlatego zachęcamy do włączenia się w proces jej opiniowania.

Różnorodność biologiczna obejmuje zróżnicowanie gatunków, a także ekosystemów, które tworzą życie na Ziemi. Obecnie obserwuje się stałą tendencję do zmniejszania różnorodności biologicznej na świecie. Głównymi przyczynami są zmiany zachodzące w siedliskach naturalnych, mające swoje źródło w wielu branżach, m.in. intensywnej produkcji rolniczej, budownictwie, kopalnictwie, a także nadmiernej eksploatacji lasów, zasobów wodnych oraz gleb.

Zauważalna jest również inwazja obcych gatunków, zanieczyszczenie środowiska oraz w coraz większym stopniu globalne zmiany klimatyczne. Europa postawiła sobie za cel zahamowanie utraty różnorodności biologicznej do 2010 r. Opracowany przez Europejską Agencję Środowiska raport stanu i perspektyw za 2005 r. oraz czwarta ocena ogólnoeuropejska wskazują, że UE nie poczyniła widocznych postępów w kierunku osiągnięcia celu wyznaczonego na 2010 r., jakim miało być zahamowanie utraty różnorodności biologicznej, Dlatego ważne jest podjęcie wszelkich środków, by ochronić bioróżnorodność naszej planety oraz stopniowo odzyskać walory przyrodnicze naszego środowiska.

W opublikowanej przez Komisję Europejską unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”, KE zapowiedziała aktualizację Strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby z 2006 r. Planuje się włączenie do aktualizacji strategii kwestii degradacji gleby i ochrony zasobów ziemi (tzw. „neutralność degradacji gruntów”).

Cele inicjatywy to m.in.:

- zwiększenie wysiłków na rzecz ochrony żyzności gleby i ograniczenia jej erozji;
- zwiększenie ilości materii organicznej w glebie i przywrócenie ekosystemów bogatych 
w węgiel;
- ochrona i wzmacnianie różnorodności biologicznej gleby;
- zmniejszenie wskaźnika zajmowania gruntów, niekontrolowanego rozrostu miast
 i uszczelniania gleby;
- postęp w identyfikacji i rekultywacji miejsc skażonych oraz przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu rozproszonemu;
- rozwiązanie problemu rosnącego zagrożenia pustynnieniem;

- osiągnięcie neutralności degradacji ziemi do 2030 r.

 

Unijny plan odbudowy zasobów przyrodniczych: główne zobowiązania do 2030 r.

 1. Zaproponowanie w 2021 r. prawnie wiążących celów UE w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych, które to cele będą objęte oceną skutków. Przywrócenie do 2030 r. istotnych obszarów zdegradowanych i bogatych w węgiel ekosystemów; niepogorszenie się tendencji w zakresie ochrony lub stanu siedlisk i gatunków; oraz osiągnięcie przez co najmniej 30% z nich właściwego stanu ochrony lub wykazywanie co najmniej pozytywnej tendencji.
 2. Odwrócenie spadku liczebności owadów zapylających.
 3. Ograniczenie o 50% stosowania pestycydów chemicznych i związanego z tym ryzyka oraz ograniczenie o 50% stosowania bardziej niebezpiecznych pestycydów.
 4. Obecność elementów krajobrazu o wysokiej różnorodności na co najmniej 10 % użytków rolnych.
 5. Objęcie co najmniej 25% gruntów rolnych rolnictwem ekologicznym i uzyskanie znacznie wyższego poziomu stosowania praktyk agroekologicznych.
 6. Zasadzenie w UE trzech mld nowych drzew, z pełnym poszanowaniem zasad ekologicznych.
 7. Osiągnięcie znacznego postępu w rekultywacji miejsc z zanieczyszczoną glebą
 8. Przywrócenie co najmniej 25 000 km rzek do stanu swobodnego przepływu.
 9. Ograniczenie o 50% liczby gatunków z czerwonej księgi, dla których zagrożenie stanowią inwazyjne gatunki obce.
 10. Ograniczenie o 50% utraty składników odżywczych, co doprowadzi do ograniczenia stosowania nawozów o co najmniej 20%.
 11. Ambitny plan zazieleniania obszarów miejskich dla miast z co najmniej 20 000 mieszkańców.
 12. Niestosowanie żadnych pestycydów chemicznych na obszarach wrażliwych, takich jak miejskie obszary zielone w UE.
 13. Znaczne ograniczenie negatywnego wpływu działalności połowowej i wydobywczej na wrażliwe gatunki i siedliska, w tym na siedliska dna morskiego, w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska.
 14. Wyeliminowanie przyłowu lub jego ograniczenie do poziomu umożliwiającego odbudowę i zachowanie gatunków.

Mapa drogowa jest aktualnie otwartym dokumentem. Do 3 grudnia 2020 r. KE czeka na opinie zainteresowanych stron zgłaszane za pośrednictwem witryny internetowej:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12634-New-EU-Soil-Strategy-healthy-soil-for-a-healthy-life

Informacje zwrotne będą brane pod uwagę przy dalszym rozwoju i dopracowaniu inicjatywy. Strategia będzie wywierać duży wpływ na rolnictwo, dlatego zachęcamy do włączenia się w proces jej opiniowania.

Dodatkowe informacje na temat ,,Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030'', zamieszczone są na stronie:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_pl

Dokument w języku polskim jest dostępny na stronie:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN