Od 29 października do 30 listopada 2020 r. w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będzie można składać dokumenty w ramach naboru wniosków na operacje „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. O premię może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O premię mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie. I tak w przypadku jednego miejsca pracy wynosi 150 tys. zł, przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach 80% i 20%. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy. Na ich spełnienie będzie miał 9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20 proc. premii wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Kwota premii może być wydana na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Trzeba pamiętać, że muszą to być nowe maszyny
i urządzenia. Bardzo ważne jest też to, że wydatki na środki trwałe muszą stanowić min. 70% kwoty premii. Pozostałe 30% można przeznaczyć na wydatki bieżące, związane z prowadzeniem działalności (np. składki ZUS, wynagrodzenia).

Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dotacji, może zajmować się m.in. sprzedażą produktów nierolniczych, naprawą pojazdów samochodowych, budownictwem, sprzedażą detaliczną, fryzjerstwem, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych
i turystycznych, usługami cateringowymi, opieką nad dziećmi lub osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, a także działalnością weterynaryjną, informatyczną, architektoniczną, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi czy technicznymi. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem obejmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD i jest określona
w załączniku do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.

Ubiegający się o przyznanie pomocy musi uzyskać co najmniej 4 punkty. Punkty są przyznawane na podstawie następujących kryteriów wyboru m.in.: wiek (wnioskodawca na dzień składania wniosku ma nie więcej niż 40 lat – 1 pkt.), innowacyjność (w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności – 2 pkt.), bezrobocie w odniesieniu do powiatu, w którym jest planowana realizacja operacji – do 2 pkt., utworzenie miejsc pracy (więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy - 5 pkt., co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy  – 6 pkt., co najmniej 3 miejsca pracy – 7 pkt.), wykształcenie (średnie i wyższe lub zawodowe oraz kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności – 3 pkt.).

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Dorota Kapłon

Źródło:  www.arimr.gov.pl