Dynamiczny wzrost liczby ognisk widoczny jest od drugiej połowy bieżącego roku. Niepokojąca jest coraz większa liczba województw i powiatów dotkniętych tym wirusem. W obecnej chwili ogniska ASF potwierdzono na obszarze 8 województw: podlaskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, mazowieckie, wielkopolskie, lubuskie oraz dolnośląskie.

Na dzień 18.08.2020 r. w kraju potwierdzono 50 ognisk ASF u świń, w tym aż 34 ogniska wystąpiły w województwie lubelskim (pierwsze ognisko w 2020 roku potwierdzono 4 czerwca w gminie Włodawa). W populacji dzików również choroba nie odpuszcza, zanotowano 2987 przypadków z czego 600 przypadków na terenie naszego województwa . Zauważono już, że szczególnie groźny jest okres letni w którym występuje największa liczba zakażeń.

W związku z trudną sytuacją epizootyczną w województwie lubelskim 11 sierpnia br. odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Podczas spotkania poruszono temat aktualnej sytuacji związanej z afrykańskim pomorem świń oraz zadań służb, inspekcji i straży w zakresie zapobiegania chorobie i jej zwalczaniu. Podkreślano jak ważna jest dalsza redukcja populacji dzików, poszukiwanie i usuwanie padłych dzików, oraz dalsza edukacja i przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach. Wojewoda lubelski Lech Sprawka zapowiedział również powołanie zespołu który miałby za zadanie wypracowanie programu zwalczania ASF w województwie lubelskim.

Wyraźnie widać że temat bioasekuracji jest nadal aktualny, dlatego poniżej raz jeszcze przypominamy o czym muszą pamiętać hodowcy świń aby zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed wirusem ASF.

Bioasekuracja - wymagania szczegółowe

- przestrzeganie nakazu:

 1. utrzymywania świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi
 2. utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne
 3. sporządzenia przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu
 4. karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących
 5. zabezpieczenia wybiegu dla tych zwierząt podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem, a każdego wjazdu i wyjazdu oraz wejścia i wyjścia z takiego wybiegu zabezpieczenia matą dezynfekcyjną
 6. wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed: wejściami do gospodarstwa w którym są utrzymywane świnie i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a  także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego
 7. wyłożenia mat dezynfekcyjnych/zainstalowania niecek dezynfekcyjnych) przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat/zainstalowanych niecek dezynfekcyjnych) powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa – a także stałe utrzymywanie mat dezynfekcyjnych/niecek dezynfekcyjnych) w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
 8. wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie
 9. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia
 10. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń
 11. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności
 12. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie
 13. uniemożliwienia osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie
 14. wdrożenia programu monitorowania i zwalczania gryzoni

-przestrzeganie zakazu:

 1. karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom
 2. wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem
 3. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009, zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF
 4. prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie
 5. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt

 Należy stworzyć dwie strefy przed wejściem do chlewni: brudną, gdzie pozostawiamy obuwie i ubranie ze strefy zewnętrznej, i czystą - wewnątrz chlewni.

                                                                                                           Olga Noworolnik