Aktualne przepisy z zakresu podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania elektronicznego wykazu podatników VAT  - tzw. „białej listy” podatników, mechanizmu podzielonej płatności, likwidacji obowiązku składania odrębnych deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT były głównymi tematami pierwszej części konferencji, która odbyła się w dniu 5 grudnia 2019 r. w LODR w Końskowoli. Konferencję otworzył Waldemar Banach - zastępca Dyrektora LODR.

Ponad 50 osób, rolników i doradców z zainteresowaniem wysłuchało dwugodzinnego wykładu dotyczącego zmian w podatku VAT oraz dowiedziało się, w jaki sposób wygenerować indywidualne konto zwane mikrorachunkiem, a przede wszystkim uniknąć problemów z powodu nieprzestrzegania zmieniających się przepisów podatkowych. Prelegentem był Michał Lesicki - Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej z Urzędu Skarbowego w Puławach.

LODR od wielu lat współpracuje z Urzędem Skarbowym w Puławach i co roku organizowane jest szkolenie dla rolników w Końskowoli celem zapoznania rolników oraz doradców LODR ze zmianami w zakresie nowych rozwiązań i obowiązków podatkowych.

Druga część konferencji dotyczyła zupełnie odmiennego tematu, ale również interesującego, a mianowicie agroleśnictwa i zadrzewień w Polsce oraz możliwości wsparcia zadrzewień w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027. Dr Robert Borek z IUNG w Puławach oraz dr Zdzisław Bernacki z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu przedstawili rezultaty badań, mogących mieć zastosowanie w praktyce rolnej, a także zaprezentowali nowatorskie pomysły na wykorzystanie zadrzewień w produkcji rolniczej dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Prowadzone w ramach projektu AFINET badania wskazują, że praktyki rolno - leśne mogą w korzystny sposób oddziaływać na środowisko i plonowanie roślin uprawnych, korzystnie oddziałują na mikroklimat pola, ograniczając parowanie wody z upraw rolnych. Wprowadzanie śródpolnych drzew i krzewów odpowiednich gatunków jest naturalną metodą zwalczania szkodników, ograniczając w ten sposób użycie pestycydów. Drzewa zwiększają również akumulację węgla w glebie.

Wystąpieniom prelegentów podczas konferencji towarzyszyły pytania oraz dyskusja ze strony uczestników, potwierdzając, że podjęta problematyka należy do niezwykle ważnych i aktualnych, nie tylko z naukowego punktu widzenia, lecz także mająca wymiar praktyczny.

Agata Kamińska